Project Officer

Status: Open

Salary: £8 per hour

Contract type: Fixed term (2 years)

Status: Part-time at 18 hours per week

Deadline: 20 September 2018

 

 

Values and Attitude:

 

All The Centre for African Entrepreneurship employees are expected to demonstrate the organisation’s values by working positively as part of a team delivering vital high quality services to members of our target community to create a society where all are valued and encouraged.

 

In return, The Centre for African Entrepreneurship will offer you support, training and development and the best resources that we are able to provide to help you give your best in your work with us.

 

 

Role

To work on the development of a network for young aspiring entrepreneurs from a disadvantaged background. This is to be achieved by building an inclusive platform for young people aged 18 to 30 living in Swansea, which will allow them to connect and support each other.

 

Objectives of the post

 

•    Provide leadership in and be responsible for the management of the  Youth Entrepreneurship Network Project

•    Engage with 100 young aspiring entrepreneurs 

•    Gather and analyse information 

•    Produce guidance materials and resources

•    Co-ordinate a timetable of events, session times to vary according to the needs of the young people and the organisation

•    Lead and assist in training programmes via discussions, and other project activities 

•    Assist and collaborate with an App/Website Developer on building a project Mobile App. 

•    Organise and encourage active participation by young people within The Centre for African Entrepreneurship both at the office and in the wider community

•    Liaise with appropriate agencies, developing a network of suitable contacts and making suitable links between young people and appropriate business and entrepreneurship support.

•    Create appropriate tools for monitoring and evaluation of the Youth Project and ensure activities are monitored and evaluated accordingly

•    Maintain records and training information as requested by CEO

•    Provide regular updates and reports as necessary 

 

To apply for this job send your CV and cover letter to info@caentr.org

 

 

Swyddog Prosiect

 Statws: Agored 

Cyflog: £8 yr awr 

Math o gontract: Cyfnod sefydlog (2 flynedd) 

Statws: Rhan-amser ar 18 awr yr wythnos 

Dyddiad cau: 20 Medi 2018 

Gwerthoedd ac Agwedd: 

Mae disgwyl i holl weithwyr y Ganolfan Entrepreneuriaeth Affricanaidd arddangos gwerthoedd y sefydliad wrth weithio’n gadarnhaol fel rhan o dîm yn darparu gwasanaethau hanfodol o ansawdd uchel i aelodau o’n cymuned darged i greu cymdeithas lle mae pawb yn cael eu gwerthfawrogi a’u hannog. 

Yn gyfnewid, bydd y Ganolfan Entrepreneuriaeth Affricanaidd yn cynnig cefnogaeth, hyfforddiant a datblygiad a’r adnoddau gorau y gallwn ddarparu i’ch helpu i roi o’ch gorau yn eich gwaith gyda ni. 

Rôl 

Gweithio ar ddatblygu rhwydwaith ar gyfer entrepreneuriaid ifanc awyddus o gefndir difantais. Mae hyn i’w gyflawni wrth adeiladu llwyfan cynhwysol ar gyfer pobl ifanc 18 i 30 oed sy’n byw yn Abertawe, fydd yn eu galluogi i ymgysylltu a chefnogi ei gilydd. 

Amcanion y swydd 

• Darparu arweinyddiaeth mewn a bod yn gyfrifol dros reolaeth y Prosiect Rhwydwaith Entrepreneuriaeth Ieuenctid 

• Ymgysylltu â 100 o entrepreneuriaid ifanc awyddus 

• Casglu a dadansoddi gwybodaeth 

• Cynhyrchu deunyddiau cyfarwyddo ac adnoddau 

• Cydlynu amserlen o ddigwyddiadau, amserau sesiynau i amrywio yn ôl anghenion y bobl ifanc a’r sefydliad 

• Arwain a chynorthwyo mewn rhaglenni hyfforddi trwy drafodaethau, a gweithgareddau prosiect eraill 

• Cynorthwyo a chydweithredu gyda Datblygwr Ap/Gwefan ar adeiladu Ap Symudol i’r prosiect. 

• Trefnu ac annog cyfranogaeth weithredol gan bobl ifanc o fewn Y Ganolfan Entrepreneuriaeth Affricanaidd yn y swyddfa yn ogystal ag yn y gymuned ehangach 

• Cysylltu ag asiantaethau priodol, gan ddatblygu rhwydwaith o gysylltiadau addas a gwneud cysylltiadau addas rhwng pobl ifanc a chefnogaeth fusnes ac entrepreneuriaeth priodol. 

• Creu dulliau priodol ar gyfer monitro a gwerthuso’r Prosiect Ieuenctid a sicrhau bod gweithgareddau yn cael eu monitro a’u gwethuso’n briodol 

• Cynnal cofnodion a gwybodaeth hyfforddi yn unol â chais y Prif Swyddog Gweithredol 

• Darparu diweddariadau ac adroddiadau yn rheolaidd yn ôl yr angen 

I geisio am y swydd hon anfonwch eich CV a llythyr eglurhaol at info@caentr.org 

Admin Assistant

Status: open

Salary: £8 per Hour

Contract type: Fixed term (1 year)

Status: Part-time at 12 hours per week 

Deadline: 20 September

 

We are looking for an enthusiastic person with experience of data entry, finance and office administration. The successful candidate will be responsible for the day-to- day general administration, assisting the CEO and supporting the staff team. Act as the main point of contact for service-users, visitors and callers, including reception duties. 

 

Main Job Tasks and Responsibilities:

 

¬    Provide general administrative support to the CEO and staff team. 

¬    Provide support for the project including assisting with administration of project work where appropriate and when agreed. 

¬    Undertake general administrative duties including: 

¬    general word processing 

¬    filing, copying and faxing, 

¬    collation and distribution of minutes, reports and other documents, 

¬    dealing with incoming and outgoing mail and general emails, ordering of equipment, materials and office supplies. 

¬    Minute taking for Board, team meetings and other meetings as required.

¬    Support volunteers in a variety of roles across the organisation. 

¬    liaise with external organisations to promote CAE’s volunteering opportunities via a wide range of communication methods.

 

To apply for this job send your CV and cover letter to info@caentr.org

 

Cynorthwyydd Gweinyddol

Statws: agored 

Cyflog: £8 yr Awr 

Math o gontract: Cyfnod sefydlog (1 flwyddyn) 

Statws: Rhan-amser ar 12 awr yr wythnos 

Dyddiad cau: 20 Medi 

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig gyda phrofiad o gofnodi data, cyllid a gweinyddu swyddfa. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am y weinyddiaeth gyffredinol o ddydd i ddydd, gan gynorthwyo’r Prif Swyddog Gweithredol a chefnogi tîm y staff. Gweithredu fel y prif bwynt cyswllt ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth, ymwelwyr a galwyr, gan gynnwys dyletswyddau derbynfa. 

Prif Dasgau a Chyfrifoldebau’r Swydd: 

¬ Darparu cefnogaeth weinyddol cyffredinol i’r Prif Swyddog Gweithredol a thîm y staff. 

¬ Darparu cefnogaeth i’r prosiect gan gynnwys cynorthwyo gyda gweinyddu gwaith y prosiect lle bo’n briodol a phan y cytunir. 

¬ Ymgymryd â dyletswyddau gweinyddol cyffredinol gan gynnwys: 

¬ prosesu geiriau cyffredinol 

¬ ffeilio, copïo a ffacsio, 

¬ cynhyrchu a dosbarthu cofnodion, adroddiadau a dogfennau eraill, 

¬ delio â phost sy’n dod i mewn ac yn mynd allan ac e-byst cyffredinol, archebu offer, deunyddiau a chyflenwadau swyddfa. 

¬ Cymryd cofnodion ar gyfer y Bwrdd, cyfarfodydd tîm a chyfarfodydd eraill yn ôl y gofyn. 

¬ Cefnogi gwirfoddolwyr mewn amrywiaeth o rolau ar draws y sefydliad. 

¬ Cysylltu â sefydliadau allanol i hyrwyddo cyfleoedd gwirfoddoli’r Ganolfan Entrepreneuriaeth Affricanaidd trwy ystod eang o ddulliau cyfathrebu. 

I geisio am y swydd hon anfonwch eich CV a llythyr eglurhaol at info@caentr.org 

Freelance Developer

Fee: £5,000

Deadline: 20 September 2018

 

We are looking for a talented freelance iOS Developer to help create a mobile application.

 

To be considered for this role you will need to be able to display the following:

 

Experience in developing native iOS applications 

 

Experience of iOS SDK 

 

Experience of working with Continuous Integration (CI) and Unit Testing on iOS

 

If you think this role sounds interesting, or would like to know more, please contact us by email: info@caentr.org

 

Datblygwr Llawrydd

Datblygwr Llawrydd 

Ffi: £5,000 

Dyddiad cau: 20 Medi 2018 

Rydym yn chwilio am Ddatblygwr iOS llawrydd talentog i helpu i greu ap symudol. 

I gael eich ystyried ar gyfer y rôl hon bydd angen i chi allu arddangos y canlynol: 

Profiad mewn datblygu apiau iOS brodorol 

Profiad o iOS SDK 

Profiad o weithio gydag Integreiddio Parhaus (CI) a Phrofi Uned ar iOS 

Os ydych chi’n meddwl bod y rôl hon 

Café Manager

  

Status: Open

Salary: £10 per hour

Contract type: Fixed term 

Status: full-time at 30 hours per week

Deadline: 20 September 2018

Café Manager responsibilities include: 

  • Managing day-to-day operations of the Café 

  • Hiring and onboarding new wait staff and baristas 

  • Training employees and volunteers on drinks preparation and proper use of coffee equipment 

Job brief 

We are looking for a Café Manager to organize daily operations and motivate our staff to provide excellent customer service. 

Café Manager responsibilities include scheduling shifts for baristas and wait staff, monitoring daily expenses and revenues and ordering supplies like coffee, milk and snacks, as needed. To be successful in this role you should have work experience with various roles in coffee shops. Also, you should be available to work during opening hours, including weekends and holidays. 

Ultimately, you will help increase profitability, boost customer engagement and turn our Café into a favourite local spot. 

 

Responsibilities 

- Manage day-to-day operations of the Café 

- Hire and onboard new wait staff and baristas 

- Train employees on drinks preparation and proper use of coffee equipment 

- Coordinate with vendors and order supplies, as needed (like takeaway cups, coffee, milk and other ingredients) 

- Maintain updated records of daily, weekly and monthly revenues and expenses 

- Add new menu items based on seasonality and customers’ preferences (for example vegan coffee drinks) 

- Advise staff on the best ways to resolve issues with clients and deliver excellent customer service 

- Ensure all Café areas are clean and tidy 

- Nurture friendly relationships with customers to increase loyalty and boost our reputation 

Requirements 

- Work experience as a Café Manager or Barista 

- Hands-on experience with professional coffee machines 

- Good math skills 

- Availability to work within opening hours (including weekends and holidays) 

- Excellent communication skills with the ability to manage and motivate a team 

- Customer service attitude 

- High school diploma 

- Additional certification (e.g. in Business Administration or Hospitality) is a plus 

To apply for this job send your CV and cover letter to info@caentr.org

Please reload

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle

Please contact us today if you are interested in volunteering to help at The Centre.

© 2016 by The CAE

Registered Charity Number 1163348 (England & Wales)